UXWEBHU LWEMIGAQO YOKUSUSWA KUKAMONGAMELI

Gomhla we 18 ka Apreli 2017, iNdlu yoWiso mthetho yeSizwe izoqwalasela isindululo sokuphela kwethemba kuMongameli. Inkundla Yomgaqo-Siseko iceliwe ukuba inyanzele ibhalothi efihlakeleyo. Kwelinye icala, inkundla yomGaqo- Siseko iceliwe ukuba ilawule phezu kwe impeachment kaMongameli.
© 2016 Dullah Omar Institute
CMS Website by Juizi